[rookie]

. . . . . poznámky

zákony

Promlčení přestupků, promlčení vymáhání pokut, exekuce

V jaké lhůtě se promlčuje přestupek, v jaké lhůtě lze vymáhat pokutu uloženou za přestupek a hrozí řidiči exekuce?

Řada otázek směřuje v dotazech k tomu, za jak dlouho se promlčí přestupek, po jaké době smí finanční úřad vymáhat nedoplatek pokuty a jak je to s exekucemi v této souvislosti. Celou problematiku je třeba rozdělit na dvě situace, a to na lhůtu pro uložení sankce a na lhůtu pro vymožení sankce.

1) Promlčení možnosti uložit sankci

Ve smyslu ust. §20 zákona o přestupcích zaniká odpovědnost za přestupek v případě, kdy přestupek nebyl za rok projednán. Tím se rozumí, že nenabylo rozhodnutí právní moci. Ani tedy běžící řízení nestaví tu lhůtu a pokud rozhodnutí (lhostejno, kdy je vydáno) nenabyde právní moci do jednoho roku od spáchání přestupku, nelze přestupek projednat. Přestupek je tedy po roce, takříkajíc, promlčen, i když to není promlčení v klasickém slova smyslu.

Jedinou dobou, která běh lhůty staví, je situace, kdy pro ten samý skutek je vedeno trestní řízení (tzn. že je to původně kvalifikováno jako trestný čin a pak se to překvalifikuje na přestupek)

§20 zákona o přestupcích:“

(1) Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie.

 

(2) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení.

2) Promlčení možnosti vymáhat uloženou pokutu

Tato fáze nastupuje tam, kde přestupek byl projednán a pokuta za něj uložena, typicky řidič dostal složenku na pokutu na místě nezaplacenou a nezaplatil. Podle ust. §106 odst. 3 správního řádu platí pro „exekuci, vybírání a evidenci takové nezaplacené pokuty postup pro správu daní“. To znamená aplikaci zákona o správě daní a poplatků.

Podle ust. §70 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků platí, že:“

Právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným.“ A nejen to.

Odst. 2 k běhu této lhůty stanoví:“

Je-li proveden úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, promlčecí lhůta se přerušuje a počíná běžet nová promlčecí lhůta po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven; daňové nedoplatky lze však vymáhat nejpozději do   dvaceti let počítaných od konce roku, ve kterém se stal nedoplatek splatným.

Vymáhat nedoplatek pokuty tak lze minimálně 6 let, záleží na tom, kdy v roce k přestupku došlo, když to bude v lednu, tak až skoro 7 let. Teoreticky, pokud správce daně provedl nějaký úkon, tak až 20 let.

3) Exekuce ohledně pokut

Vymáhat nedoplatek pokuty může buď sám správní úřad, který rozhodnutí vydal a ten si na to zpravidla najme exekutora, který z malé pokuty snadno vykouzlí 10 tisíc a víc na nákladech exekuce anebo tyto nedoplatky vymáhá finanční úřad (což je častější) a zpravidla méně nákladné. Každopádně lze doporučit to nepodceňovat, z malé pokuty se pak může stát velká pohledávka.

zdroj: http://www.autoweb.cz/promlceni-prestupku-promlceni-vymahani-pokut-exekuce/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Theme by Anders Norén