[rookie]

. . . . . poznámky

zákony

Odečítání bodů

Odečítání bodů a souběh bodů a zákazu řízení, základní pravidla pro jejich odpočet.

Nemálo kontroverzí a zmatení přináší také problematika odečítání bodů a souběhu „vybodování se“ a současného zákazu řízení a proto se dnes podíváme na tuto otázku.

Odečítání bodů

Vcelku dostatečně rozšířenou informací je, že se body odečítají v případě, kdy se řidič za 12 měsíc po sobě jdoucích nedopustil bodovaného přestupku nebo trestného činu a v takovém případě se mu odečtou 4 body. Tento odečet je automatický a není nutné o něj žádat a ani o něm úřad řidiče nijak neinformuje. Přesné podmínky, jak se oněch 12 měsíců počítá, stanoví §123e odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. takto:

Rozhodujícím okamžikem, od kterého se 12 měsíců počítá, je buď:

– okamžik uložení blokové pokuty (na místě), tedy den, kdy řidič dostal blokovou pokutu bez ohledu na to, kdy pokutu zaplatil nebo

– okamžik právní moci rozhodnutí, na základě kterého byl řidič uznán vinným z „bodovaného“ přestupku nebo trestného činu; pokud to tedy není řešeno na místě, není pak důležitý okamžik, kdy přestupek řidič spáchal, ale kdy nabylo právní moci rozhodnutí o přestupku, což může být v případě odvolání až za půl roku od přestupku nebo ještě později.

Co je dále důležité, je, že aby tato lhůta pro odpočet bodů byla zachována, nesmí v této lhůtě dojít k pravomocnému rozhodnutí o dalším „bodovaném“ přestupku. To může mít velmi zásadní dopady, neboť když např. řidič spáchá dopravní přestupek v podobě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 15 km/h, což je za 2 body a má už např. 10 bodů, přičemž další 4 body by se mu umazaly už např. za týden, „vyplatí“ se mu neprojednávat věc na místě, nechat jí postoupit do správního řízení, které potrvá třeba dva měsíce, mezitím si nechat umazat 4 body a posunout řízení tak, aby rozhodnutí nabylo právní moci až po uplynutí oné dvanáctiměsíční lhůty a tím se „nevybodovat“. Řidič tak bude mít na konci řízení o takovém přestupku 8 bodů (10-4+2), ale kdyby zaplatil na místě, tak má bodů 12 (10+2).

Při odečítání bodů je proto třeba hledět na dva shora uvedené rozhodující momenty pro počátek a konec běhu lhůty pro odečet bodů.

Dále je třeba uvést, že po dobu, kdy má řidič uložený zákaz řízení, lhůta pro odečet bodů neběží. K problematice souběhu bodů, „vybodování se“ a zákazu řízení viz dále

Souběh bodů a zákazu řízení

Současná právní úprava umožňuje v souvislosti s body několik různých scénářů a otázky souběhů někdy vyvolávají nejasnosti. Základní scénáře mohou být následující:

– Body do maxima 12 bodů (tj. bez „vybodování se“) + pokuta – tento případ nevyvolává nejasnosti skoro vůbec, snad jen že řada řidičů považuje takový přístup za opakované trestání za totéž. Zde je třeba uvést, že to není postup v rozporu se zákonem. Nezřídka se ukládá více trestů (sankcí) za jeden skutek (pokuta, zákaz řízení, u trestných činů např. propadnutí majetku, vyhoštění, trest odnětí svobody atd. vedle sebe).

– Body do maxima 12 bodů (tj. bez „vybodování se“) + zákaz řízení – tento případ (např. při překročení rychlosti o více než 50 km/h mimo obec, kdy je to za 5 bodů a rovnou zákaz řízení) také mnoho sporů nevyvolává, jen důležitou skutečností, již uvedenou shora, je, že po dobu zákazu řízení se body neodečítají.

– „Vybodování se“ + zákaz řízení – pokud ve shora uvedeném případě bude mít řidič už 7 bodů a dostane za překročení rychlosti dalších 5, má nejen 12 bodů, ale ještě se mu ukládá zákaz řízení na zákonem stanovenou dobu. Co se samotného souběhu zákazu řízení a „vybodování se“ týče, je zákon poněkud skoupý na informace, nicméně z ust. §123d odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. je zřejmé, že mlčky předpokládá běh obou trestů současně.

Z toho plyne, že pokud je trest zákazu řízení kratší než 12 měsíců, fakticky se k němu nepřihlíží a běží pouze lhůta 12 měsíců, po jejichž uplynutí lze při „vybodování se“ žádat zpět o řidičské oprávnění (ovšem pouze za podmínek platných pro „vybodování se“, tj. návrat do autoškoly). Pokud je však trest delší, např. 24 měsíců, nelze si o řidičský průkaz požádat dříve než po uplynutí této delší lhůty (opět pouze za podmínek platných pro „vybodování se“ – viz shora). Z dikce daného ustanovení navíc plyne, že se v takovém případě neuplatňuje možnost požádat po uplynutí půlky trestu o prominutí zbytku.

Pokud tedy nastane případ, kdy se někdo vyboduje a současně má uložený zákaz řízení na dva roky, nemůže po roce žádat o prominutí zbytku trestu, ale musí počkat dva roky a pak jít zpátky do autoškoly. Pokud se ale nevybodoval, tak po roce o prominutí zbytku trestu požádat může. Logiku to moc nemá, ale zákon to tak stanoví.

Jen pro úplnost, při „vybodování se“ nelze žádat po půlce (tj. po půl roce) o prominutí zbytku „trestu“, u „normálního“ zákazu řízení to ale po půlce trestu jde.

zdroj: http://www.autoweb.cz/odecitani-bodu/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Theme by Anders Norén