[rookie]

. . . . . poznámky

zákony

Odvolání nebo změna pravomocného rozhodnutí o přestupku – jde to vůbec?

Nemálo řidičů zaplatí na místě pokutu nebo si vezmou složenku, ale pak zjišťují, že by s přestupkem raději nesouhlasili – dá se s tím pak něco dělat?

Není bohužel pro řadu řidičů až tak známou skutečností, že proti rozhodnutí v blokovém řízení se nelze odvolat. Pokud řidič na místě souhlasí s projednáním přestupku a pokutu zaplatí nebo si vezme složenku na zaplacení pokuty na místě neuhrazené, je tím dle zákona řízení skončeno a rozhodnutí nabývá právní moci. Pak si řada řidičů svůj názor rozmyslí a rádi by situaci otočili nebo nějakým způsobem případ znovu otevřeli, protože např. zjistí něco, co předtím neveděli nebo si něco uvědomili až později.

Správní řád zná dva základní způsoby změny pravomocného rozhodnutí, a to přezkumné řízení a obnovu řízení.

Obnovou se nemá v tomto kontextu cenu zabývat, jediné možnosti skýtá přezkumné řízení. Podstatou přezkumného řízení je změna pravomocného rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Problém je ale v tom, že na zahájení takového řízení není nárok. Jak to vyjadřuje ustanovení §94 správního řádu „přezkumné řízení lze zahájit…“ „účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento podnět není návrhem na zahájení řízení…“. Jak z těchto formulací plyne, kontrolu nad tím, zda přezkumné řízení zahájeno bude nebo ne, má příslušný správní úřad a na jeho zahájení proto není právní nárok.

A právě to je podstatou problémů při změně pravomocného rozhodnutí, tj. právní nevymahatelnost změny nezákonného rozhodnutí, které bylo přijato v blokovém řízení. Správní řád totiž vychází z toho, že pokud účastník nesouhlasí, rozhodně nemá nic řešit blokově (podmínka blokového řízení je, že účastník s přestupkem souhlasí) a proto pokud je přestupek projednán blokově, jsou možnosti změny výrazně omezeny. Problém je i v tom, že proti rozhodnutí v blokovém řízení nelze podat správní žalobu, protože účastník nevyčerpal všechny prostředky, které mu zákon dává k obraně proti nezákonnému rozhodnutí.

S ohledem na výše uvedené je přezkumné řízení institutem, s nímž není vhodné spojovat velké naděje na změnu sebehoršího rozhodnutí v blokovém řízení. Pochopitelně zázraky se dějí a zkusit přezkumné řízení je možností, kterou lze doporučit, nicméně hlavní a správný postup v situaci, kdy má řidič pochybnosti, je nebrat si bloček ani složenku, nic neplatit a do protokolu uvést, že řidič nesouhlasí a trvá na postoupení věci do správního řízení bez ohledu na výhružky nebo vydírání policisty nebo strážníka, protože změna pravomocného rozhodnutí projednaného v blokovém řízení je velmi obtížná bez možnosti cokoliv nárokovat nebo se změny vzdor zjevné nezákonnosti rozhodnutí domáhat.

zdroj: http://www.autoweb.cz/odvolani-nebo-zmena-pravomocneho-rozhodnuti-o-prestupku-jde-to-vubec/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Theme by Anders Norén